Kategoria: Normy w komunikowaniu

Lekcje angielskiego przez skype dobrym sposobem na naukę

Nauka języka obcego jeszcze nigdy nie była tak prosta. Najważniejsze są zawsze chęci do nauki. Kiedy je mamy, możemy śmiało przystąpić do działania, które na pewno da owocne rezultaty. Okazuje się, że lekcje angielskiego mogą być prowadzone w różny sposób.

Agencja statystów

Nie każdy z nas posiada talent aktorski, aby zostać wspaniałym aktorem, ale w dzisiejszych czasach każdy z nas może wystąpić w filmie lub w serialu. Poza aktorami w każdym filmie musi się znaleźć dość spora grupa statystów, która jest niezbędna

NIEPRZYPADKOWA KONCEPCJA

Wydaje się jednak, że wizjonerzy „społeczeństwa globalnego” po prostu ignorują rze­czywiste mechanizmy rządzące dziś obiegiem wartości i wzo­rów kulturowych, które to mechanizmy — jak to stwierdzi­liśmy — premiują jedne kraje, a dyskryminują inne. Nieprzy­padkowo chyba omawiana koncepcja zrodziła się w

UNIWERSALNY ŚWIAT

Tak sformułowany postulat „uniwersalizacji świata” musi więc budzić zasadnicze sprzeciwy nie tylko z perspektywy krajów so­cjalistycznych, ale w ogóle większości narodów naszego globu, które nic by na niej nie zyskały. Dotyczy to zwłaszcza krajów o   młodej państwowości, będących w przededniu emancypacji

REALIA I DĄŻENIA

Daleko słuszniejsza, bo odpowia­dająca realiom i dążeniom narodów, jest teza, że zjawiska te pod­noszą znaczenie pluralizmu kulturowego, a zatem i rangę wymia­ny wartości pochodzących z różnych kultur, jak bowiem trafnie zauważa wybitny pedagog amerykański, P. Braidsted — „dyfuzja wiedzy, wzrastająca

FILOZOFICZNA TEZA

I nie przyda się tu na nic wymyślanie teorii, że w wieku atomu, cywi­lizacyjnego przyspieszenia oraz globalizowania się wielu proble­mów współczesności nadmierne zróżnicowanie kulturowe stoi na drodze postępu ludzkości. Ale czymże jest postęp? Jeśli za jego kryterium uznać jedynie wzory

NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA

Widać to doskonale na przykładzie języka, który sam w sobie jest dobrem kulturowym. Bo jakże inaczej wyjaśnić przesłanki genetyczne wielojęzyczności, jeśli nie dążnością człowieka do roz­szerzenia intelektualnych możliwości poznania świata? „Świat sam w sobie jest zróżnicowany i w wielu swych przejawach

CELOWE UZASADNIENIE

Wydaje się, że takie celowościowe uzasadnienie sensu pluralizmu można rozciągnąć na całą sferę kultury. Jeśli bowiem postęp dokonywał się dotąd w warunkach pluralizmu, to znaczy, że był on w tych procesach rozwojowych niezbędny, w przeciw­nym razie ludzkość, która dąży do

KORZYSTNY CZYNNIK

Jest ponadto korzystnym czynnikiem równowagi, który chroni przed wzajemnym izolowaniem się społeczeństw oraz umożliwia pogo­dzenie dialektycznej sprzeczności między dążeniem do suweren­ności i ochrony tożsamości a wzrastającą współzależnością świata. Z faktu, że świat był zawsze pluralistyczny kulturowo nie wynika jeszcze, że każda

ROZWINIĘCIE W KONCEPCJI

Idea ta znalazła rozwinięcie w koncepcji dopełniania się kul­tur, które w warunkach komunikującego się świata musi przeista­czać się w ich dialog. Ten z kolei „opiera się (…) na uznaniu (i rozpoznaniu) różnic kulturowych, odmienności kultur, czyniąc te kultury równorzędnymi partnerami,

ZWYCIĘSTWO DLA DIALOGU

Historycznym zwycięstwem tego dialogu będzie rozwiązanie odwiecznego dylematu partykularyzacji i uniwersalizacji kultur, dzięki czemu będą one wolne od obu szkodliwych ekstremów: absolutnego relatywizmu, bo zawsze będzie istniał jakiś najmniej­szy wspólny mianownik wartości ludzkich, i absolutnego uniwer­salizmu, bo nigdy dwie (czy

NADZIEJA LUDZKOŚCI

Zatem nadzieją ludzkości nie jest „superkultura”, czyli zuniformizowane wzory podciągnięte pod jeden strychulec masowych standardów współczesności, lecz pluralizm kulturowy — czyli taki stan współistnienia kultur, z których każda zachowuje odrębność i tożsamość, ale które wza­jemnie na siebie oddziaływając tworzą w