ZWARTA CZĘŚĆ

Część czwarta jest nieco mniej ważna. Zawiera głównie opis organi- zacyjno-strukturalnych elementów komunikowania oraz polityki państw w tej dziedzinie. Ponadto omówiono tu niektóre problemy badań, pomo­cy zewnętrznej w zakresie infrastruktury informacji, a także kwestie praw i obowiązków dziennikarzy oraz rolę kodeksów etyki profesjonal­nej tego środowiska.Zasadnicza i najistotniejsza z punktu widzenia celów omawia­nego Raportu jest bez wątpienia ostatnia jego część. O ile bowiem pierwsze cztery mają charakter opisowy, stanowią jeszcze jeden opis komunikowania, to część piąta sformułowana została w trybie postulatywnym, a niekiedy także normatywnym, podsuwającym propozycje konkretnych rozwiązań na przyszłość. Umieszczone tu wnioski i zalecenia odnoszą się do dziesiątków różnych kwestii i można by je zatem omówić jedynie bardzo szczegółowo anali­zując Raport.

Witaj na moim serwisie o edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z rożnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz strony o tematyce popularnonaukowej to bardzo dobrze trafiłeś! Mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: